علیرضا صفری

استراتژیست بازاریابی دیجیتال

 
تفکر حل مسئله
پرفرمنس مارکتینگ
تحول دیجیتال
استراتژی کمپین تبلیغاتی
بودجه بندی رسانه
 

تجربه‌های شغلی

پرفرمنس مارکتینگ
استراتژی کمپین تبلیغاتی
بودجه بندی رسانه

تجربه‌های شغلی

سوابق تدریس

گواهینامه‌ها

از نگاه دیگران